Aumenta-lo tamaño do texto Voltar ó tamaño orixinal do texto Reduci-lo tamaño do texto

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

« »
 

Valoración de Méritos para a Xerencia da Sociedade Turismo de Pontevedra, SA - 2ª FASE

Proceso Selectivo para a Contratación Laboral de un/ha Xerente para a Sociedade Turismo de Pontevedra, SA

SEGUNDA FASE DO PROCESO


Reunida a comisión cualificadora o día 24 de xaneiro de 2011, procedeuse á realización da segunda fase do proceso selectivo segundo o establecido no apartado 7 das bases reguladoras consistente na realización dunha entrevista persoal aos/as aspirantes, segundo o establecido no apartado 7 das bases reguladoras do proceso, co seguinte resultado:

CUALIFICACIÓN DO EXERCICIO.- Finalizadas as entrevistas procédese a valoración pola comisión das seguintes puntuacións na segunda fase do proceso selectivo: :

ASPIRANTE
PUNTUACION
BARREIRO DONO, MARIA ISABEL
50
CAMPOAMOR SANCHEZ, LIDUVINA LAZARA
35
DE PABLOS PERALEJO, SILVIA
30
DUEÑAS CORCHERO, FATIMA
20
ESCANCIANO ABALO, MARIA JESUS
25
FERRERO GONZALEZ, FELIPE PAULINO
30
FREIRE BASTON, ALBA
20
GARCIA VALLADARES, EVA MARIA
30
GONZALEZ MARTINEZ, MARIA RITA
20
GRAÑA RIAL, RAQUEL
35
IGLESIAS MONTES, RUBEN
25
MIRALLES PESO, PATRICIA
50
OSUNA ANDRADE, JOSE LUIS
15
OTERO PARADELA, ANA BELÉN
20
PARADA OMIL, MARIA JOSE
30
PERDIZ PALMEIRO, MARIA INMACULADA GIOVANNA
30
PEREIRAS CAMBON, CESAR
10
PEREZ RAMOS, MIGUEL
20
PICHEL GUISANDE, VERONICA
50
ROLDAN GONZALEZ, CRISTINA
30
RUIBAL ALVARIÑAS, SILVIA MARIA
45
SANTAMARIA SUAREZ, BEGOÑA
25
TOUZA DAVID, ALEXANDRA MARIA
35


Os aspirantes non incluídos no listado de puntuacións non se presentaron a realización da segunda fase, quedando por tanto excluídos do proceso selectivo.

CUALIFICACIÓN DEFINITIVA.- A puntuación total do proceso selectivo para a contratación laboral de un/ha xerente para a sociedade TURISMO DE PONTEVEDRA, SA:

ASPIRANTE
1ª FASE
2ª FASE
TOTAL
MIRALLES PESO, PATRICIA
30
50
80
BARREIRO DONO, MARIA ISABEL
24
50
74
RUIBAL ALVARIÑAS, SILVIA MARIA
26
45
71
CAMPOAMOR SANCHEZ, LIDUVINA LAZARA
34
35
69
PICHEL GUISANDE, VERONICA
15
50
65
GRAÑA RIAL, RAQUEL
24
35
59
TOUZA DAVID, ALEXANDRA MARIA
23
35
58
ROLDAN GONZALEZ, CRISTINA
26
30
56
OTERO PARADELA, ANA BELÉN
33
20
53
PERDIZ PALMEIRO, MARIA INMACULADA GIOVANNA
18
30
48
PARADA OMIL, MARIA JOSE
17,5
30
47,5
SANTAMARIA SUAREZ, BEGOÑA
21,5
25
46,5
FERRERO GONZALEZ, FELIPE PAULINO
15
30
45
GARCIA VALLADARES, EVA MARIA
13
30
43
IGLESIAS MONTES, RUBEN
14,5
25
39,5
ESCANCIANO ABALO, MARIA JESUS
14
25
39
DE PABLOS PERALEJO, SILVIA
7,5
30
37,5
DUEÑAS CORCHERO, FATIMA
11
20
31
PEREZ RAMOS, MIGUEL
10,5
20
30,5
FREIRE BASTON, ALBA
8,5
20
28,5
GONZALEZ MARTINEZ, MARIA RITA
6,5
20
26,5
OSUNA ANDRADE, JOSE LUIS
0
15
15
PEREIRAS CAMBON, CESAR
0
10
10


PROPOSTA DA COMISIÓN CUALIFICADORA.- En consecuencia a comisión cualificadora eleva proposta de contratación laboral como xerente para a sociedade TURISMO DE PONTEVEDRA, SA á aspirante que acadou a máxima cualificación no proceso selectivo, dona Patricia Miralles Peso.

PUBLICACIÓN DO RESULTADO.- A comisión cualificadora dispón que se publique o resultado do segundo exercicio así como a proposta de contratación efectuada no taboleiro de editos do Concello de Pontevedra e na páxina web da sociedade.

E non sendo outro o obxecto desta sesión a Presidencia da por finalizado o acto ás catorce horas e trinta minutos , de todo o que eu Secretaria dou fe.

Pontevedra, 26 xaneiro 2011
A SECRETARIA


Mª del Mar Lamoso Varela
Visit Pontevedra