Aumenta-lo tamaño do texto Voltar ó tamaño orixinal do texto Reduci-lo tamaño do texto

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

« »
 

Lista Provisional de Aspirantes a Xerente de Turismo de Pontevedra

Lista Provisional de Aspirantes Admitidos e Excluídos ao Proceso Selectivo para a Contratación Laboral de un/ha Xerente para a Sociedade Turismo de Pontevedra, SA

De conformidade co establecido nas bases da convocatoria sinaladas no asunto, o presidente do Consello de administración da sociedade Turismo de Pontevedra, SA, con data 14 de decembro de 2010 aprobou as listas provisionais de aspirantes admitidos e excluídos para participar no proceso selectivo para a contratación laboral de un/ha xerente para a sociedade Turismo de Pontevedra, SA, segundo se relacionan a continuación, sinalándose os motivos que en cada caso xustifican a exclusión dos aspirantes:

ASPIRANTES ADMITIDOS

BARREIRO DONO, MARIA ISABEL
BEARES SAN MARTIN, OCTAVIO MANUEL
BOLAÑO FERRADANS, ADRIAN
CAMPOAMOR SANCHEZ, LIDUVINA LAZARA
CASAL CANABAL, ANA MARIA
CHAPELA BERNARDEZ, ALBERTO
DE PABLOS PERALEJO, SILVIA
DUEÑAS CORCHERO, FATIMA
ESCANCIANO ABALO, MARIA JESUS
FERRERO GONZALEZ, FELIPE PAULINO
FREIRE BASTON, ALBA
GARCIA VALLADARES, EVA MARIA
GOMEZ OGANDO, BENITO
GONZALEZ MARTINEZ, MARIA RITA
GRAÑA RIAL, RAQUEL
IGLESIAS BARREIRO, BEATRIZ
IGLESIAS MONTES, RUBEN
IGLESIAS PEREZ, MONTSERRAT
LIÑARES FERNANDEZ, ROCIO
LOMBOS GARCIA, JORGE MIGUEL
LORES RIVERA, DIANA ESTEFANIA
MIRALLES PESO, PATRICIA
OSUNA ANDRADE, JOSE LUIS
PARADA OMIL, MARIA JOSE
PERDIZ PALMEIRO, MARIA INMACULADA GIOVANNA
PEREIRAS CAMBON, CESAR
PEREZ RAMOS, MIGUEL
PICHEL GUISANDE, VERONICA
ROLDAN GONZALEZ, CRISTINA
RUIBAL ALVARIÑAS, SILVIA MARIA
SANTAMARIA SUAREZ, BEGOÑA
TOUZA DAVID, ALEXANDRA MARIA


ASPIRANTES EXCLUIDOS E CAUSAS DE EXCLUSIÓN

CANDENDO SANTOS, DANIEL
(Non achega declaración xurada -apartado 2º das bases que rexen a convocatoria-)
FERNANDEZ DOSIL, IGNACIO (Instancia presentada fora de prazo.)
FURELOS BEN, PATRICIA (Non achega a xustificación do título esixido nas bases da convocatoria.)
GALLEGO CASTRO, JACQUELINE VIVIENNE (Non achega a xustificación do título esixido nas bases da convocatoria, non achega fotocopia compulsada do DNI, non achega declaración xurada á que se refire o apartado 2º das bases da convocatoria.)
IGLESIAS ZALDIBAR, ANXO (Instancia presentada fora de prazo.)
LOPEZ CASTRO, RAQUEL (Non achega a xustificación do título esixido nas bases da convocatoria.)
OTERO PARADELA, ANA BELEN (A documentación xustificativa de que posúe o título esixido nas bases da convocatoria é insuficiente.)
PAZOS GARCIA, CARLA MARIA (Non achega a xustificación do título esixido nas bases da convocatoria, non achega declaración xurada á que se refire o apartado 2º das bases da convocatoria.)
RIOS AVE, IRIA (A documentación xustificativa de que posúe o título esixido nas bases da convocatoria é insuficiente.)
RUIBAL ARGÜELLES, PALOMA ALEXANDRA (A documentación xustificativa de que posúe o título esixido nas bases da convocatoria é insuficiente.)
VILLAR POZA, JOSE ANGEL (Non achega fotocopia compulsada do título esixido, non achega fotocopia compulsada do DNI, non achega declaración xurada á que se refire o apartado 2º das bases da convocatoria.)
WILLIAMS, GARETH PATRICK (A documentación xustificativa de que posúe o título esixido nas bases da convocatoria é insuficiente.)

De conformidade co establecido no apartado 6 das bases que rexen este proceso selectivo, concédese aos aspirantes un prazo de 2 días hábiles para subsanacións.

Pontevedra, 14 de decembro de 2010
O Presidente do Consello de Adminsitración
Julio Castela Martínez
Visit Pontevedra