Aumenta-lo tamaño do texto Voltar ó tamaño orixinal do texto Reduci-lo tamaño do texto

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

« »
 

Resolución do conselleiro delegado polo que se aproba a lista definitiva de admitidos e excluidos ao proceso selectivo para a contratación laboral de un/ha xerente para a sociedade TURISMO DE PONTEVEDRA, S.A.

De conformidade co establecido nas bases da convocatoria sinaladas no asunto, o presidente do Consello de administración da sociedade Turismo de Pontevedra, SA, RESOVE:

PRIMEIRO.- Aprobar as listas definitiva de aspirantes admitidos e excluídos para participar no proceso selectivo para a contratación laboral de un/ha xerente para a sociedade Turismo de Pontevedra, SA, segundo se relacionan a continuación:

ASPIRANTES ADMITIDOS

Dominguez Lino, Patricia
Fernández Gómez, Eva
Fiuza Fernández, Lucia
García Valladares, Eva Maria
Justo Calviño, Mónica
Lombos García, Miguel Pablo
López Barros, Adrian
Miralles Peso, Patricia
Paramo Fernández, Ernensto Enrique
Perdiz Palmeiro, María Inmaculada Giovanna
Pérez Lage, Luisa María
Rosal Rivas, David
San Luis Lorenzo, José Manuel
Verea Argibay, Valentín
Vila Rodríguez, Mariña

ASPIRANTES EXCLUIDOS

Cabrero de Cabo, Guillermo
Eiras Fernández, Carmen
Fernadez Dosil, Ignacio
Novoa Torres, Natalia
(solicitude de participación non presentada conforme ao apartado 3 das bases da convocatoria)
Perez Amaro, Maria José
Touza Vidal, Candela


SEGUNDO.- Publicar as listas definitivas aprobadas no apartado primeiro no taboleiro de editos do Concello de Pontevedra e na páxina web da sociedade.

TERCEIRO.- Sinalar que a comisión cualificadora reunirase para a súa constitución e realización da primeira fase do proceso consistente no exame do currículo profesional dos aspirantes admitidos o Luns, 25 de xaneiro de 2010, as 9.00 horas na Casa do Concello de Pontevedra.

CUARTO.- Sinalar que a segunda fase do proceso selectivo terá lugar o Martes, 26 de xaneiro de 2010, as 9.00 horas no seminario 3 do Pazo da Cultura de Pontevedra, sito na rúa Alexandre Bóveda, s/n 36005 Pontevedra.

Pontevedra, 21 de xaneiro de 2010
O Presidente do Consello de Administración

Julio Castela Martínez

Visit Pontevedra