Aumenta-lo tamaño do texto Voltar ó tamaño orixinal do texto Reduci-lo tamaño do texto

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

« »
 

Lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos ao proceso selectivo para a contratación laboral de un/ha xerente para a sociedade TURISMO DE PONTEVEDRA, SA

De conformidade co establecido nas bases da convocatoria sinaladas no asunto, o presidente do Consello de administración da sociedade Turismo de Pontevedra, SA, o Presidente do Consello de Adminsitración, con data 13 de xaneiro de 2010 aprobou as listas provisionais de aspirantes admitidos e excluidos para participar no proceso selectivo para a contratación laboral de un/ha xerente para a sociedade Turismo de Pontevedra, SA, segundo se relacionan a continuación, sinalándose os motivos que en casa caso xustifican a exclusión dos aspirantes:

ASPIRANTES ADMITIDOS

Patricia Miralles Peso
Mariña Vila Rodríguez
Adrian López Barros
Ernesto Enrique Paramo Fernández
Mónica Justo Calviño
Luisa María Pérez Lage
Eva Maria García Valladares


ASPIRANTES EXCLUIDOS E CAUSAS DE EXCLUSIÓN

Miguel Pablo Lombos García, (a declaración xurada non se axusta ao teor literal sinalado nas bases da convocatoria)
Maria José Perez Amaro, (non achega declaración xurada sinalada nas bases da convocatoria)
Lucia Fiuza Fernández, (a declaración xurada non se axusta ao teor literal sinalado nas bases da convocatoria)
Patricia Dominguez Lino, (insuficiente xustificación documental do título esixido nas bases da convocatoria)
Ignacio Fernadez Dosil, (non achega xustificación do título esixido nas bases da convocatoria)
Candela Touza Vidal, (non achega xustificación do título esixido nas bases da convocatoria)
José Manuel San Luis Lorenzo, (a declaración xurada non se axusta ao teor literal sinalado nas bases da convocatoria)
Carmen Eiras Fernández, (a declaración xurada non se axusta ao teor literal sinalado nas bases da convocatoria)
María Inmaculada Giovanna Perdiz Palmeiro, (a declaración xurada non se axusta ao teor literal sinalado nas bases da convocatoria)
Eva Fernández Gómez, (a declaración xurada non se axusta ao teor literal sinalado nas bases da convocatoria)
Guillermo Cabrero de Cabo (non achega debidamente compulsado o título esixido nas bases da convocatoria; a declaración xurada non se axusta ao teor literal sinalado nas bases da convocatoria)
Valentín Verea Argibay, (non achega xustificación do título esixido nas bases da convocatoria; non achega xustificación do título esixido nas bases da convocatoria)
David Rosal Rivas, (non achega declaración xurada sinalada nas bases da convocatoria)

De conformidade co establecido no apartado 6 das bases que rexen este proceso selectivo, conceder aos aspirantes un prazo de 2 días hábiles para subsanacións.
Pontevedra, 13 de xaneiro de 2010
O Presidente do Consello de Administración
Julio Castela Martínez

Visit Pontevedra