Aumenta-lo tamaño do texto Voltar ó tamaño orixinal do texto Reduci-lo tamaño do texto

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

« »
 

Turismo de Pontevedra S.A. publica as bases do proceso de selección para la contratación laboral do seu xerente

O proceso de selección ten por obxecto prover a contratación de carácter laboral da xerencia para a sociedade mercantil Turismo de Pontevedra, SA. A modalidade contractual do xerente será a de persoal eventual e terá a consideración de Alta Dirección, dacordo co previsto no Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, polo que se regula a relación laboral de carácter especial do persoal de alta dirección. As retribucións serán de 35.000,00 euros brutos anuais.

Para ser admitido á realización do procedemento de selección, os aspirantes deberán de estar en posesión da titulación de diplomado en turismo, e ter nacionalidade española ou atoparse comprendido no eido de aplicación do artigo 57 da Lei 7/2007 do Estatuto Básico do Empregado Público. O prazo para a presentación das solicitude de participación será de 8 días naturais.

Para más detalles descargue a convocatoria en pdf e prema aquí.
Visit Pontevedra