Aumenta-lo tamaño do texto Voltar ó tamaño orixinal do texto Reduci-lo tamaño do texto

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

Visit Pontevedra - Turismo Pontevedra

Pontevedra, a capital das Rías Baixas

« »
 

Empresa

Que somos

Turismo de Pontevedra é unha sociedade capitalizada ao cento por cento polo concello de Pontevedra que de acordo cos seus estatutos ten por obxecto "a promoción, desenvolvemento e potenciación das actividades económicas e sociais que contribúan, directa ou indirectamente a impulsar o desenvolvemento do turismo no ámbito territorial do Concello de Pontevedra."

Desde o punto de vista xurídico Turismo de Pontevedra SA é unha Sociedade Mercantil Local, que se rexe segundo o establecido no artigo 85.2.A.d) de Lei Reguladora de Bases de Réxime Local, os artigos 89 e ss do Regulamento de Servizos das Corporacións Locais), a lexislación mercantil, e o que establecen os seus estatutos. Aínda que Turismo de Pontevedra non se expón con finalidade lucrativa, de conformidade co previsto no art 97 b do Texto Refundido das Disposicións Legais vixentes en Materia de Réxime Local pode ter beneficios.

Ficha Rexistral
  • Obxecto social: A promoción, desenvolvemento e potenciación das actividades económicas e sociais que contribúan, directa ou indirectamente a impulsar o desenvolvemento do turismo no ámbito territorial do Concello de Pontevedra.
  • Domicilio: Casa da Luz, Praza da Verdura s/n (Pontevedra).
  • Email: info@visit-pontevedra.com
  • CIF: A94000783
  • Capital subscrito: 60.102,00 Euros.
  • Declaración de unipersonalidad. Socio único: CONCELLO DE PONTEVEDRA.
  • Datos registrales. T 3570, L 3570, F 150, S 8, H PO 48331, I/A 1 ( 4.09.09).

Memoria Xustificativa e Estatutos de TURISMO DE PONTEVEDRA S.A.


Imaxe Corporativa

 

Logotipo e imagotipo de TURISMO DE PONTEVEDRA S.A. en formato JPG

 

Consello Rector

En sesión extraordinaria que tivo lugar o día 20.07.2015 debidamente convocada de conformidade co artigo 10 dos estatutos desta sociedade mercantil adoptouse o seguinte acordo que na súa parte dispositiva eleva a oito o número de membros do consello rector e modifica a súa composición declarando literalmente:

Terceiro- Nomear como novos membros do Consello de Administración ao Alcalde. D.Miguel Anxo Fernández Lores. á Concelleira de promoción económica, emprego e turismo Dna. Anabel Gulias Torreiro, Dº María José Rey Martinez, D. Agustín Fernández González e Dna María del Carmen Moreira Martinez.

Cuarto - Ratificar nos seus cargos como membros do Consello de Administración a D.Jacobo Moreira Ferro, Dº Patricia Sierra Liñán, D. Eduardo Miguel Barros Pereira.

Quinto - Facúltase a Dona Anabel Gulías Torreiro para que poida comparecer ante Notario e elevar a públicos os acordos adoptados, asi como emendar, rectificar ou
aclarar os puntos necesarios respecto dos acordos adoptados.

  


Como Sociedade Mercantil Local, capitalizada ao cento por cento polo Concello, Turismo de Pontevedra SA., réxese pola ley 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector publico pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014.

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Memoria Xustificativa e Estatutos de TURISMO DE PONTEVEDRA S.A.

 Licitacións anteriores a 2018

Perfil do contratante 23/06/2016. Asunto: Resolución da conselleira delegada do Consello de Administración de Turismo de Pontevedra, SA: pola que se adxudica o Contrato de Servizos de "Información Turística"

"....." SEGUNDO.- Adxudicar á empresa MANPOWERGROUP SOLUTIONS, SLU co NIF núm.860602489 o Contrato de Servizos de "Información Turística" no prezo de 65.086.128 máis 13.668,08 € de NE o que fai un total de 78.754.206 con estrita suxeición aos pregos de condicións que acepta integramente. "......"

Perfil do contratante: 15/06/2016. Asunto: Convocatoria da mesa de contratación no procedemento aberto do Contrato de Servizos de Información Turística. Apertura Sobre B.

De conformidade co establecido no prego que rexe a adxudicación mediante procedemento aberto do Contrato de Servizos de "Información turística" da sociedade mercantil Turismo de Pontevedra, SA, convócase a mesa de contratación para a apertura en acto público de sobre B, o vindeiro venres, día 17 de xuño, na Sala de Xuntas do edificio municipal sito na rúa Churruchaos, 2-1ºandar, ás 09.00 horas.

Perfil do contratante: 13/06/2016. Asunto: Convocatoria da mesa de contratación no procedemento aberto do Contrato de Servizos de Información Turística. Apertura Sobre C.

De conformidade co establecido no prego que rexe a adxudicación mediante procedemento aberto do contrato de servizos de "información turistica" de sociedade mercantil Turismo de Pontevedra. SA, convócase a mesa de contratación para a apertura en acto público de sobre C. para o vindeiro mércores. día 15 de xuño, ás 09.00 horas. na sala de xuntas do Concello, sita na rúa Michelena, 30.

Visit Pontevedra